Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky

Textový súpis odkazov z disketiek

Video si môžete pozrieť tu.

Erm...
Hhm...
Hello!
Ahoj!
Me Willie.
Som Willie.
Me Willie Trombone!
Som Willie Trombone!
These disks tell a story. Story about good. Story about bad.
Tieto diketky rozprávajú príbeh. Príbeh dobra. Príbeh zla.
These disks are all that are left of the true story...
Tieto disketky sú všetko, čo zostalo z pravdy.
True story of the closing of the third age.
Pravda o konci tretieho veku.
Willie know that once you know this truth, then you know what to do.
Willie vie, že keď raz budeš poznať túto pravdu, budeš vedieť, čo máš robiť.
Listen. I tell you.
Počúvaj. Poviem ti.
It all start with Hoborg, him being who had to create, because...
Všetko sa to začalo Hoborgom, jeho existenciou, ktorý musel tvoriť, pretože...
He had to.
Jednoducho musel.
He make him world full of beauty, and wonder.
Stvoril si svet plný krásy a zázrakov.
This world, the Neverhood, a world where he could live forever and ever more.
Tento svet, Neverhood, svet, kde mohol žiť navždy.
Hoborg thought this world would make him happy.
Hoborg si myslel, že ho tento svet rozveselí.
But it make him... saaaaad.
Ale on ho... spravil smutnýýým.
Walking around his big beatiful new world make him feel aaaall alone.
Ako tak chodil po svojom veľkom novom svete, začal sa cítiť osamelý.
But then, Hoborg get him an idea.
Ale potom, Hoborg dostal nápad.
He said,
Povedal:
"I know. I'II make a friend to enjoy this world with me."
"Už viem. Stvorím si priateľa, aby sa tešil z tohto sveta spoločne so mnou"
Hoborg happy to have a new friend.
Hoborg byť šťastný, že mať nového priateľa.
He named him 'Klogg' and welcome him to the Neverhood.
Pomenoval ho "Klogg" a privítal ho v Neverhoode.
"Everything you see here is yours to enjoy. You and I shall spend all our days here together. With you by my side, I'II make more-"
"Všetko, čo tu vidíš je tvoje. Ty a ja tu strávime všetky naše spoločné dni. S tebou po mojom boku, urobím viac-"
"Crown!"
"Koruna!"
"No! - I mean, no, Klogg.
"Nie! - Hovorím, nie, Klogg.
This crown is the only thing that you cannot have.
Táto koruna je jediná vec, ktorú nemôžeš mať.
I am ruler of this world, the Neverhood, and a ruler needs his crown.
Som vládca tohto sveta, Neverhoodu a vládca potrebuje svoju korunu.
Surely you can understand that.
Ale to určite chápeš.
Now go, and explore your new home, while I go back to my Throne Room and plan some more people to make."
Teraz choď a preskúmaj svoj nový domov, medzitým čo pôjdem späť do Trónneho Sálu plánovať nových ľudí."
So, Hoborg go to make more friends, and Klogg start thinking baaad things...
A tak Hoborg išiel tvoriť ďalších priateľov, kým Klogg začal uvažovať o zlýýých veciach...
Sitting in the Throne Room Hoborg start thinking about who he make next...
Hoborg sediac vo svojom Trónnom Sále premýšľal, koho stvorí ďalšieho...
"Huh? What?? My... crown!"
"Eé? Čo?? Moja... koruna!"
"Hee hehehar!
"He ha ha!
Now, Hoborg, we shall see who rules this world!
No Hoborg, teraz uvidíme, kto ovláda tento svet!
You cannot rule without a crown!"
Ty bez koruny vládnuť nemôžeš!"
"Klogg! No!!"
"Klogg! Nie!!"
"I declare myself, Klogg, ruler of the Neverhood!"
"Titulujem sa, Klogg - vládca Neverhoodu!"
"What... have... I... done...?"
"Čo... som... to... urobil...?"
"Yeeeow! Sheeesh! M-my, this baby packs a wallop!...what's this?
"Yééá! Oáóó! M-mama, toto decko potrebuje nasekať! ...čo sa to deje?
Hahaaa! Frozen solid, hmmmm?
Hahaaa! Zamrzol si, hmmm?
It seems this crown does more than give you reign over the Neverhood - it's also your secret to life.
Zdá sa, že táto koruna ti dáva viac než moc nad Neverhoodom - je to tiež tvoje tajomstvo života.
What a pity!"
Aká škoda!"
Klogg right about that.
V tom mal Klogg pravdu.
Without his crown, Hoborg stuck in a biiiig helpless sleep.
Bez svojej koruny upadol Hoborg do veľkééého bezmocného spánku.
Uh, that Klogg scare me!
Och, ten Klogg ma ale desí!
Things look icky.
Vyzerá to, že je všetko stratené.
But maybe hope maybe...
Ale možno je nádej... možno...
A life seed!
Zrnko života!
Hoborg booboo with Klogg.
Hoborg to s Kloggom pokazil.
Klogg go all stinky bad!
Klogg je plný zla!
But Willie know what good. Yeees!
Ale Willie vie, čo je dobré. Áááno!
Uh, me hope Klogg no find out about this... Scaring...
Oh, dúfam, že na to Klogg nepríde... Bojím sa...
Happy Birthday !!!
Veselé narodeniny !!!
If you watching this - you do good!
Ak sa na toto pozeráš - robíš dobre!
Willie happyyy!
Willie šťastnýýý!
Now you need this.
Teraz potrebuješ toto.
You go and do more good!
Choď a rob viac dobra!
And look out for bad.
A dávaj si pozor na zlo.
Willie know: Bad is always where you forget to look.
Willie vie: Zlo je všade tam, kam si sa zabudol pozrieť.
Byeeeeeeee!
Maj saaaaaaa!

Powered by Etomite CMS.